Κύριος Ναὸς καὶ Παρεκκλήσια

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑΟΣ -- ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ καὶ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Ὁ Κύριος Ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο τὸν Μέγα και στὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς μὲ τροῦλο. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἔζησε στὴν Αἴγυπτο ἀπὸ τὸ 251μ.Χ. μέχρι τὸ 356μ.Χ., καὶ θεωρεῖται ὁ πατέρας τοῦ μοναχισμοῦ. Ἀκολουθῶντας τοὺς Λόγους τοῦ Χριστοῦ, ἐγκατέλειψε τὰ πλούτη του καὶ τὶς μέριμνες σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν καὶ ἐμόνασε εἰς τὴν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου ὅπου ἔμαθε τὴν τέχνη τῆς προσευχῆς. Ἄν καὶ δὲν ἐπιδίωξε νὰ ἔχει ὑποτακτικοὺς, ἡ φἠμη του ὡς ἀσκητοῦ, ἔφερε πολλοὺς στὴν ἔρημο ποὺ θέλησαν νὰ μείνουν κοντὰ του γιὰ νὰ ἀφιερωθοῦν στὸν Θεό.

“Δὲν φοβοῦμαι πλέον τὸν Θεό, ἀλλὰ Τὸν ἀγαπῶ. Ἡ τελεία ἀγάπη ἕξω βάλλει τὸν φόβο.”
– Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στὴν Αἴγινα τὸ 1846. Χειροτονήθῃ ἐπίσκοπος Πενταπόλεως τὸ 1885. Τὸ ποίμνιόν του τὸν ἀγαποῦσε πολὺ γιατὶ εἶχε πολλὲς ἀρετὲς καὶ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη γιὰ ὅλους. Κάποιοι ὅμως ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι ἐζήλεψαν τὴν φήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχη καὶ τὸν συκοφάντησαν ὅτι δῆθεν ἤθελε νὰ πάρει τὴν θέση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Γιὰ αὐτὴν τὴν ψευδή κατηγορία τὸν ἀφαίρεσαν ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἐπισκόπου. Ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Θεοῦ δέχτηκε τὴν ὅλη ἀδικία μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη πρὸς ὅλους, ἀκόμα καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς του. Μετὰ τὴν ἐκδημία του τὸ 1920 ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ γίνουν πολλὰ θαύματα μὲ τὶς ἰκεσίες τοῦ Ἁγίου καὶ μὲ τὰ εὐωδιαστὰ λείψανά του, καὶ μὲ αὐτὸ ἀπεδείχθῃ πόσο ἀρεστὰ ἦταν τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου στὸν Θεό.

st_nektarios_of_aegina.png

“ Ἡ ἐξομολόγηση νὰ γίνεται χωρὶς ντροπὴ καὶ δυσταγμό, ἀλλὰ μὲ θάρρος καὶ μετάνοια, γιατὶ τὸ θάρρος δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔτοιμος νὰ ἀποκαλύψει τὶς ἁμαρτίες του καὶ ἐγκαταλείψει τὴν ἁμαρτία· ἀντιθέτως ἡ ντροπὴ δείχνει τὴν ἔλλειψη ἀγωνιστικοῦ φρονήματος.”

Ἅγιος Νεκτάριος

st_anthonys_church_main.jpg
st_anthonys_inside_monk.jpg

“Ζητήσατε τὸν Κύριον . . ., ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντός.”

Ψαλμὸς 104:4

st_anthonys_inside_book.jpg
st_anthonys_inside_candles.jpg

“Ἐσημειώθῃ ἐφ'ἡμᾶς, τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου Κύριε.”

Ψαλμὸς 4:7

st_anthonys_inside_venerating.jpg

“Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ, ἐν πνεῦμά ἐστι.”

Πρὸς Κορινθίους Α 6:17

st_anthonys_night.jpg
st_anthonys_church_outside.jpg
st_anthonys_dome_night.jpg

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

st_nicholas.png

Τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι πανέμορφο παράδειγμα Βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ προστάτης τῶν ναυτικῶν καὶ τῶν παιδιῶν, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολυαγαπημένους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν πολὺ φιλάνθρωπος, καὶ γενναιόδωρος πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀσθενεῖς. Μία ἀπὸ τὶς ἱστορίες ποὺ ἐξιστορεῖ τὴν φιλανθρωπία του, εἶναι ὅταν ἄφηνε κρυφὰ, τὴν νύχτα, ἕξω ἀπὸ τὸ σπίτι ἑνὸς φτωχοῦ πατέρα ποὺ δὲν εἶχε προίκα γιὰ τὶς κόρες του, σακοῦλες μὲ χρήματα.

st_nicholas_chapel.jpg
st_nicholas_inside.jpg
st_nicholas_fountain.jpg
st_nicholas_chape_outside.jpg
st_nicholas_chape_trees_2.jpg
st_nicholas_chape_entrance.jpg
st_nicholas_chape_inside.jpg
st_nicholas_chapel_doors.jpg

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

st_george_chapel_tower.jpg
st_george_chapel_fountain.jpg
st_george_chapel_view.jpg
st_george_chapel_outside.jpg
st_george_chapel_outside_palms.jpg
st_george_chapel_outside_view.jpg
st_george.png

Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι χαρακτηριστικὴ στὴν Ρουμανία, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἔπιπλα καὶ τὸ χειρότεχνο σκαλιστὸ ξύλινο τέμπλον, καὶ ὅλες οἱ εἰκόνες, ἐστάλησαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἦταν σεβαστὸ μέλος τοῦ στρατοῦ τῆς Ρώμης. Ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσῃ στοὺς θεοὺς τῶν Ρωμαίων ὑπέστῃ μαρτύριο πρὸς δόξαν Θεοῦ γιὰ τὴν Χριστιανικὴ του πίστη. Τὸν ἐτρύπησαν στὴν κοιλία, τὸν πέταξαν στὴν φυλακή, τὸν ἀνάγκασαν νὰ πιῇ δηλητήριο καὶ τοῦ ἔβαλαν παπούτσια μὲ καρφιὰ καὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ περπατήσῃ. Τὸν βασάνισαν φρικτά. Ἀλλὰ κάθε φορὰ θαυματουργικῶς ἐθεραπεύοντο. Τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισαν. Χιλιάδες εἶδαν τὰ θαύματα καὶ ἔγιναν Χριστιανοί. Ὁ Ἄγιος Γεώργιος εἶναι προστάτης τοῦ στρατοῦ, τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν φτωχῶν.


ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

st_demetrios.png

Τὰ ἱσπανικὰ συντριβάνια, τὸ πανέμορφο κιόσκι, καὶ οἱ καταπράσινοι κῆποι ὁδηγοῦν τὸν προσκυνητὴ σὲ ἕνα παρεκκλήσι Ρωσικῆς ἀρχιτεκτονικῆς μὲ χρυσαφένιο τρούλο. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἔζησε στὴν Θεσσαλονίκη καὶ μαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Εὐῶδες μῦρον ἀναβλύζει ἀπὸ τὰ λείψανά του, σὰν νερό, καὶ γι'αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀποκαλεῖ "μυροβλήτη".”

st_demetrios_outside.jpg
st_demetrios_outside_view.jpg

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

st_seraphim_prayer_room.jpg

st_seraphim_liturgy.jpg

fountain_path.jpg
main_courtyard.jpg
st_seraphim.png

Τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα παρεκκλήσια, εἶναι περικυκλωμένο ἀπὸ δέντρα καὶ θάμνους. Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ θυμίζει τὰ παρεκκλήσια στὰ χωριὰ τῆς Ρωσίας. 

Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ ζοῦσε ἡσυχαστικὰ στὰ δάση, καὶ κάποια μέρα τοῦ ἐπιτέθηκαν ληστές καὶ τὸν τραυμάτισαν θανάσιμα. Ἀπὸ τότε περπατοῦσε καμπουριαστὸς μὲ μία μαγκουρίτσα. Ὅταν συνέλαβαν τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς δίκασαν ὁ Ἅγιος Σεραφίμ ζήτησε νὰ μὴν τοὺς τιμωρήσουν σκληρά. Στὶς ἁγιογραφίες πολλὲς φορὲς εἶναι γονατισμένος σὲ ἕναν βράχο, στὸν ὁποῖον κάποτε γονάτισε καὶ προσευχήθηκε γιὰ χίλιες μέρες. Ἐκοιμήθῃ τὸ 1833 γονατιστὸς ἔμπρσθεν στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.

“Ὅταν ἀποκτήσεις πνεῦμα εἰρήνης, χιλιάδες σώζονται γύρω σου.”

Ἅγιος Σεραφείμ Σαρώφ

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

st_panteleimon.png

Ἀνεβαίνοντας ὁ προσκυνητὴς τὰ ξύλινα σκαλοπάτια πρὸς τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, βλέπει ἕνα πανέμορφο παρεκκλήσι. Ἐδῶ βρίσκεται καὶ τὸ κελλάκι τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἐφραὶμ, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου.

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἦταν ἱατρός, καὶ ἐθεράπευε ὄχι μόνο μὲ φάρμακα, ἀλλὰ μὲ πίστι. Ἐθεράπευσε ἄνθρωπο τυφλό καὶ ἄνθρωπο παράλυτο μὲ μόνο τὴν ἐπίκληση τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του, ἐζήλεψαν τὸ θεραπευτικό του χάρισμα, καὶ τὸν μίσησαν, ἐπειδὴ πολλοὶ ἀσθενεῖς ἔτρεχαν κοντά του. Ὁ Ἅγιος καταγγέλθῃ στὸν εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα Μάξιμο, καὶ ἐπειδὴ ἐκήρυττε τὸν Χριστὸν ὡς Ἀληθινὸν Θεόν, καὶ δὲν ἀρνήθῃ τὸν Χριστὸν, τὸν καταδίκασαν σὲ θάνατο. Ἔλαβε τὸν στέφος τοῦ μάρτυρα τὸ 305 μ.Χ.

st_panteleimon_top_view.jpg
st_panteleimon_outside.jpg
st_panteleimon_inside.jpg

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

st_john_the_baptist_outside.jpg
st_john_the_baptist_inside.jpg
st_john_the_baptist_inside_view.jpg

st_john_the_baptist.png

“ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.”                                                                                                                          -κατὰ Ματθαῖον 11:11

Αὑτὸ τὸ μικρὸ παρεκκλήσιον θυμίζει τὴν μικρὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ στὴν Μικρὴ Ἁγία Ἄννα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὸ παρεκκλήσι βρίσκεται στὸν κορυφή ἑνὸς καμπαναριοῦ δίπλα ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Εἶναι ἀφιερωμένο στὸ Γενέθλιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε ἕξι μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὑπῆρξε μεγάλος ἀσκητὴς ποὺ κήρυττε τὴν μετάνοια καὶ τὸν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ.

“Ἐγῶ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν, ὁ δὲ ὁπίσω μου ἐρχόμενος ἱσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμί ἰκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.”

κατὰ Ματθαῖον 3:11-12

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

prophet_elias.png

“Καὶ ἀνεβόησεν Ἠλιοὺ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· Κύριε ὁ Θεὸς Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰσραήλ, ἐπάκουσόν μου, Κύριε, ἐπάκουσόν μου σήμερον ἐν πυρί, καὶ γνώτωσαν πᾶς ὁ λαὸς οὗτος ὅτι σὺ εἶ Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ καὶ ἐγὼ δοῦλός σου καὶ διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα.”                                                                                                                                                                                                        -Γ Βασιλειῶν 18:36

Σὲ ἕνα λόφο στὸν δρόμο πρὸς τὸν κύριον Ναὸ τῆς Μονῆς, βρίσκεται ἕνα κάτασπρο ἐκκλησάκι μὲ μπλὲ τρούλο, μὲ ἀρχιτεκτονικὴ ποὺ θυμίζει νησιώτικο παρεκκλησι.

Ὁ Προφήτης Ἡλίας κήρυττε ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ὁ Θεὸς ἔκανε πολλὰ θαύματα μέσω τοῦ Προφήτου δεικνύοντας ὅτι εἶναι ὁ Ἀληθινὸς Θεός. Ὁ Προφήτης Ἡλίας ἀνελήφθῃ στὸν Οὐρανό, μὲ πύρινη ἅμαξα, ἀφοῦ ἄφησε συνεχιστὴ τοῦ ἔργου του, τὸν Ἐλισαίο.  Ἐπίσης, ὁ Προφήτης Ἡλίας ἐμφανίστηκε στεκόμενος δίπλα στὸν Χριστὸ, κατὰ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. 

“καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάληνκαὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην.” -Μαλαχίας 4:5-6

prophet_elias_chapel.jpg
prophet_elias_chapel_outside.jpg
prophet_elias_chapel_bells_cross.jpg
prophet_elias_chapel_bells.jpg
prophet_elias_chapel_stairs.jpg
prophet_elias_chapel_fresco.jpg

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς βρίσκεται τὸ βυζαντινὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μηνά.  Ἐδῶ βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἐφραίμ, κτήτορος τῆς Μονῆς.  Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς μαρτύρησε τὸ 300 π.Χ. καὶ ἦταν στρατιωτικὸς στὴν Αἴγυπτο.  Τὸ παρεκκλήσιον ἔχει πανέμορφο τέμπλον καὶ πολλοὶ προσκυνητές προσεύχονται στὸν τάφο τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ζητῶντας τὶς προσευχές του.

TOP