ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Ἡ Θεία Λειτουργία

st_seraphim_liturgy.jpg

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι θεμελειωμένη στὴν λατρεία τῆς Ἁγίας Τριάδος.

“Ὥσπερ γάρ ὁ Ὤν ἐστιν ὁ Πατήρ,οὕτως ὁ Ὤν ἐστι καί ἐπί πάντων Θεός ὁ τούτου Λόγος,καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον οὐκ ἀνύπαρκτόν ἐστιν, ἀλλ’ ὑπάρχει καί ὑφέστηκεν ἀληθῶς.” -Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας

Ἡ Θεία Λειτουργία, ποὺ γίνεται καθημερινῶς στὰ μοναστήρια, εἶναι ἡ κύρια μορφὴ λατρείας, κατὰ τὴν ὁποῖα ὄχι μόνο δοξολογοῦμε τὸν Θεό, ἀλλὰ εἰσερχόμεθα καὶ στὴν Βασιλεία Του μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας.

“ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.” -John 8:12

antodoron.jpg

“Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος.”

Ψαλμὸς 33:9

holy_saturday_liturgy.jpg

“Τὰ Θεία Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὡς κεντρικὸ Μυστήριον, τὰ Θεία Δῶρα, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα ἁγιάζουν τοὺς πιστούς, πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον.”

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, Περὶ τῆς Θείας Λειτουργίας

Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

lamentations_holy_saturday.jpg
psalter.jpg

“... ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ Θεῷ..”

πρὸς Κολοσσαεῖς 3:16

“Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς Σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς Σέ.”

Ψαλμὸς 140:2

lamentations_holy_satarday_2.jpg
holy_saturday_divine_liturgy.jpg

Ὁ μικρὸς Ἁγιασμὸς

Τὴν πρώτη τοῦ κάθε μηνός, ἀκολουθῶντας τὴν Ἀθωνίτικη Παράδοση, οἱ μοναχοὶ κάνουν μικρὸ Ἁγιασμό.

blessing_of_the_waters.jpeg
holy_water.jpg

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ γίνεται σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παρεκκλήσια.

blessing_of_the_holy_waters.jpg

“Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργεία καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.”

Ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ

Κηδείες καὶ Μνημόσυνα

funeral_service.jpg

“Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος..”

Ἀπὸ τὴν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία

Ὁ θάνατος δὲν εἶναι τὸ τέλος ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀλλὰ μιὰ ἀρχή αἰωνίου ζωῆς μὲ τὸν Θεό ἤ μακράν τοῦ Θεοῦ, ἀναλόγως τῆς πίστεως καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνος. Οἱ μοναχοὶ ἔχοντας μνήμη θανάτου, προσπαθοῦν πάντοτε νὰ ἀγαποῦν τὸν Χριστό, νὰ ζοῦν θεάρεστα μέσα στὴν Ἐκκλησία, νὰ λέγουν τὴν εὐχή καὶ νὰ ἔχουν ταπείνωση καὶ μετάνοια.

wake.jpg
monk_burial.jpg
burial.jpg

“Μὴν χάνουμε καιρό. Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἀρπάζεται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ Θεόν. Σκεφτεῖτε τὴν ὥρα τῆς ἐκδημίας μας, τὴν ὥρα ἐκείνη ὅπου θὰ χωριστεῖ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχή.”

Γέροντας Ἐφραὶμ

cemetary.jpg
layperson_funeral.jpg

“Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. Διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν·”

ἀπὸ τὴν Νεκρώσιμο Ἀκολουθία

TOP