Ὀδηγίες γιὰ προσκυνητὲς (μὲ διαμονή)

Σὲ αὐτὴν τὴν σελίδα θὰ βρεῖτε ὁδηγίες γιὰ προσκυνητὲς ποὺ θέλουν νὰ φιλοξενηθοῦν μία ἤ παραπάνω μέρες στὸ μοναστήρι μας. Παρακαλοῦμε διαβᾶστε τὶς ὀδηγίες γιὰ ἐπίσκέπτες χωρὶς διαμονὴ, καθὼς οἱ ἴδιοι κανόνες ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς φιλοξενούμενους προσκυνητές..

Σχεδιάζοντας τὴν ἐπισκεψὴ σας

Οἱ προσκυνητὲς παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸ μοναστήρι πρὶν κάνουν σχέδια γιὰ τὸ ταξίδι τους, γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὴν διαθεσιμότητα δωματίων.

Οἱ προσκυνητὲς μποροῦν νὰ φιλοξενηθοῦν μέχρι καὶ ἑφτὰ ἡμέρες. Εκτεταμένη διαμονὴ ἐπιτρέπετε μόνο μὲ εὐλογία τοῦ ἡγουμένου.

Γιὰ μεταφορὰ ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο στὴν Μονὴ ἐπικοινωνῆστε ἐγκαίρως μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παρακάτω μέσα μεταφορᾶς.

  • πάτερ Βασίλειος +1 (520) 709-3993 email: two2hartungs@gmail.com
  • Τιμόθεος +1 (520) 431-2688 email: timothysshuttle@yahoo.com
  • Γεώργιος Γκίγκης +1 (520) 858-5987 email: ggkigkis@gmail.com
  • Γιούλια +1 (480) 737-2809 email: heirloom520@gmail.com
  • Φλόρενς shuttle +1 (480) 580-3438

Ὥρες ἀφίξεως

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ φτάσετε στὸ μοναστήρι μεταξὺ 9:30π.μ καὶ 5:00μ.μ.

Ξενῶνες

Οἱ προσκυνητὲς μποροῦν νὰ μετέχουν σὲ ὄλα τὰ κεράσματα στοὺς ξενῶνες. Παρακαλοῦμε ἀκολουθῆστε τοὺς παρακάτω κανόνες:

  1. Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος τῶν ἀνδρῶν στοὺς γυνακείους ξενῶνες καὶ ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος τῶν γυναικῶν στοὺς ἀνδρικοὺς ξενῶνες.
  2. Παρακαλοῦμε μὴν συχνάζετε μπροστὰ στὰ κελιὰ τῶν πατέρων, μπροστὰ στοὺς ξενῶνες, ἰδιαίτερα τὶς πρωΙνὲς ὥρες μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία.
  3. Μὴν τοποθετεῖτε προσωπικὰ ἀντικείμενα σὲ ἄδειανὰ κρεββάτια ποὺ θὰ χρειαστοῦν γιὰ ἄλλους προσκυνητές.
  4. Μὴν φέρετε φαγητὰ ἀπὸ ἐστιατόρια ἤ κρεατικὰ στὸ μοναστήρι.
  5. Σημειῶστε τὰ προσωπικὰ σας φαγώσιμα μὲ τὸ ὄνομά σας.

Ἐνδυμασία

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀντωνίου εἶναι χῶρος μετανοίας καὶ προσευχῆς γιὰ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς εὐσεβεῖς πιστοὺς ἐπισκέπτες.Πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸν ἱερὸ χῶρο ταπεινὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ τηρήσετε εὐπρεπῆ ἐνδυμασία.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς νὰ φοροῦν τὸ ράσο στὸν χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὸ ἐξώρασο στὶς ἀκολουθίες.Ἐπίσης ὁ κλῆρος νὰ φορεῖ τὸ κάλλυμα στὴν κεφαλὴ σὲ ὄλες τὶς περιπτώσεις ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν μακριὰ μανίκια, φαρδιὲς μπλοῦζες ποὺ νὰ καλύπτουν τὸν λαιμὸ, μακρὶες φαρδιὲς φοῦστες ἤ φορέματα χωρὶς ἀνοίγματα στὰ κάτω μέρος τῆς φοῦστας, καὶ μαντήλι ποὺ νὰ καλύπτει τὸν λαιμὸ καὶ τὸν σβέρκο. Παρακαλοῦμε νὰ μῆν φοροῦν κραγιὸν ὅταν προσκυνοῦν καὶ ἀσπάζονται τὶς εἰκόνες καὶ μεταλαμβάνουν τὴν Θεία Κοινωνία. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercing προϊόντα.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ φοροῦν μακριὰ παντελόνια καὶ μακριὰ μανίκια χωρὶς διαφημηστικὰ καὶ ἀνευπρεπὴ λεξιλόγιο. Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες νὰ μὴν φοροῦν καύμματα κεφαλῆς ὅπως καπέλλα, σκούφους κτλ. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νὰ ἀφαιρεθοῦν κοσμήματα καὶ body piercing προϊόντα.

Παρακαλοῦμε οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν κάλτσες μέχρι τὸν ἀστράγαλο μὲ κλειστὰ παπούτσια ἤ σανδάλια καὶ ὄχι διαφανεῖς κάλτσες. Παπούτσια ἄνετα χωρὶς τακούνι βοηθοῦν στὸ περπάτημα στὴν ἔρημο καὶ στὰ πέτρινα μονοπάτια καὶ πατώματα.

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὴν κατάλληλη ἔνδυμασία ἡ ἔκθεση ἔχει ἐνδύματα νὰ σᾶς δανείση γιὰ τὴν ἐπίσκεψὴ σας. Παρακαλοῦμε νὰ ἔχετε πάντοτε εὐπρεπῆ ἐδυμασία καὶ μέσα στοὺς ξενῶνες καὶ ἐκτὸς δωματίου γιατὶ οἱ πατέρες εἰσέρχονται στοὺς ξενῶνες γιὰ διακονήματα.

Ταπεινὰ παρακαλοῦμε οἱ προσκυνητὲς νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν ἀρώματα, κολώνιες, ἀρωματικὲς λοσιὸν κτλ πρὸς σεβασμὸ ἀτόμων ποὺ ἔχουν εὐαισθησία σὲ χημικὲς οὐσίες καὶ ἀρώματα.

Ὥρες ἡσυχίας

Παρακαλοῦμε νὰ τηρεῖτε τὴν τάξη καὶ τὴν ἡσυχία καθ'ὄλη τὴν διάρκεια διαμονῆς σας στὸ μοναστήρι ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς 6:30μ.μ. μέχρι 8:00π.μ.


Ἐὰν προτιμᾶτε νὰ μὴ ξεκουραστεῖτε μετὰ τὴν πρωϊνὴ ἀκολουθία ἤ μετὰ τὸ πρωϊνὸ, παρακαλοῦμε νὰ μεταφερθεῖτε σὲ χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ μακριὰ ἀπὸ τοὺς ξενῶνες, ὅπου καὶ θὰ μπορεῖτε νὰ μιλήσετε ἥσυχα. Παρακαλοῦμε νὰ μὴν μιλᾶτε δυνατὰ στὸ τηλέφωνο ἤ νὰ χρησιμοποιεῖτε τὰ λουτρὰ κατὰ τὶς ὥρες ἡσυχίας.

Ἀκολουθίες

Κινητὰ τηλέφωνα νὰ εἶναι σὲ silent mode/off κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τράπεζας.

Οἱ προσκυνητὲς παρακαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ ὄλες τὶς ἀκολουθίες. Μὴ Ὀρθόδοξοι προσκυνητὲς παρακαλοῦνται νὰ παραμείνουν στὸν Νάρθηκα κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν καὶ οἱ κατηχούμενοι νὰ ἐξέρχονται ἀπὸ τὸν κύριον ναὸν κατὰ τὶς διακεκριμένες στιγμές.

Παρακαλεῖσθε νὰ προσκυνεῖτε τὶς εἰκόνες στὸ πίσω μέρος τοῦ ναοῦ (Λιτὴ) καὶ ὄχι τὶς μπροστινὲς εἰκόνες κατὰ τὴν διάρκεια ἀκολουθιῶν. Μετὰ τὴν τὸ τέλος τῶν ἀκολουθιῶν μπορεῖτε νὰ προσκυνήσετε καὶ τὶς μπροστινὲς εἰκόνες.

Ὅταν φιλᾶτε τὸ χέρι τοῦ γέροντα Παϊσίου καὶ παίρνετε τὴν εὐχὴ του, ταπεινὰ ζητοῦμε νὰ μὴν κάνετε τὸν σταυρὸ σας καὶ μὴν κάνετε στρωτὴ μετάνοια.

Παρακαλοῦμε νὰ τηρεῖτε τὴν τάξη τοῦ μοναστηριοῦ γιὰ τὸ προσκύνημα εἰκόνων, πορεῖα πρὸς καὶ ἀπὸ τὴν τράπεζα καὶ γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία ἡ ὀποῖα εἶναι ὠς ἐξῆς ὁ ἡγούμενος πρῶτα, οἱ ἱερεῖς, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχές, οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες.

Οἱ ἄνδρες κάθονται στὸ δεξί μέρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ γυναῖκες στὸ ἀριστερό.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Ἑξάψαλμου (διάρκεια περίπου 30 λεπτῶν) στὶς πρωϊνὲς ἀκολουθίες, παρακαλεῖσθε νὰ μὴν μετακινῆστε χωρὶς λόγο, οὔτε νὰ προσκυνᾶτε τὶς εἰκόνες μῆτε νὰ σταυρώνεστε.

Τράπεζα

Οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ κατηχούμενοι ἐπιτρέπετε νὰ συμμετάσχουν στὴν κοινὴ τράπεζα καὶ στὰ γεύματα μὲ τοὺς πατέρες. Ὅσοι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι παρακαλοῦνται νὰ περιμένουν μετὰ τὸ τέλος τοῦ γεύματος καὶ θὰ τοὺς προσφερθεῖ γεῦμα μετέπειτα.

Παρακαλοῦμε ὄσοι συμμετάσχουν στὴν τράπεζα νὰ παραμένουν σιωπηλοὶ ἐφόσον γίνεται ἀνάγνωση κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τραπέζης γιὰ πνευματικὴ οἰκοδομή. Εἶναι μοναστηριακὴ παράδοση νὰ πίνουμε νερὸ ἀφοῦ χτυπήσει ἕνα κουδουνάκι (κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τραπέζης) ὁ ἡγούμενος ἡ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱερομόναχους.

Οἱ φιλοξενούμενοι ποὺ δὲν πρόλαβαν νὰ τελειώσουν τὸ γεῦμα τους παρακαλοῦνται νὰ ἐπιστρέψουν μετὰ τὸ τέλος τῆς τραπέζης.

Ἐξομολόγηση

Τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως διεξάγεται ἀπὸ τὶς 12:00μμ μέχρι τὶς 3:30μμ καὶ ἀπὸ τὶς 4:00μμ μέχρι τὶς 6:00μμ. Ο}ι πιστοὶ μπροῦν νὰ ἐξομολογηθοῦν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἱερομονάχους στὴν Ἑλληνικὴ ἤ τὴν Ἀγγλικὴ καὶ μὲ μεταφραστὴ στὴν Ρωσικὴ καὶ Ρουμάνικη.

Θεῖα Κοινωνία

Ὅταν ἐξέρχεται τὸ Ἅγιον Ποτήριον ἀπὸ τὸ ἱερὸ μὲ τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ σεβασμὸ πρέπει νὰ σταματήσει ἡ κίνηση τῶν πιστῶν καὶ προσκύνηση τῶν εἰκόνων, καὶ προετοιμασμένοι καταλλήλως πιστοὶ νὰ προσέλθουν στὴν Θεία Κοινωνία. Ἐὰν μεταλάβετε τὴν Θεία Κοινωνία παρακαλοῦμε νὰ μὴν ἀσπάζεσθε τὶς εἰκόνες μετὰ τὴν Κοινωνία.

When the Holy Cup is brought forth from the altar for Holy Communion, the veneration of icons should stop, since the Lord is present in front of you in His Precious Body and Blood. We ask that you do not venerate the icons in the front of the Church as you proceed up to receive Holy Communion. We also ask that you do not venerate the icons after receiving the Precious Body and Blood of our Lord God and Savior Jesus Christ.

Οἱ πιστοὶ που μεταλαμβάνουν τὴν Θεία Κοινωνία παίρνουν ἀντίδωρον ἀμέσως μετὰ, ἀπὸ ἕνα δίσκο ποῦ κρατᾶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πατέρες. Ὄσοι δὲν κοινώνησαν παρακαλοῦνται νὰ προσέλθουν γιὰ ἀντίδωρον στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.

TOP
Ελληνικά
Ελληνικά